Verejní činitelia si zvyčajne dávajú záležať, aby svoje prípadné prehrešky zakryli. O to vzácnejšie je, ak sa z času na čas s problémovými počinmi sami otvorene chvália. Vitajte v smolenickej školskej kuchyni!

Rekonštrukcia kuchyne na základnej škole stála takmer 90-tisíc eur. Hoci samotný projekt bol pre nevyhovujúci stav zariadenia určite namieste, existuje podozrenie, že obec pri jeho realizácii porušila štyri zákony a dve vlastné smernice. Predstavitelia obce tento problém vehementne popierali, na verejnom zastupiľstve z 25. augusta 2014 si však už pripravili peniaze na prípadnú sankciu od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý priebeh rekonštrukcie rieši. Ide o nenápadnú položku pod názvom „poplatok za zistené nezrovnalosti pri rekonštrukcii školskej kuchyne” vo výške 2 800 eur. Kto urobil chybu?

Problém 1: Rozpočtové opatrenie

Podnetom na rekonštrukciu kuchyne bola kontrola Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorá tu našla nedostatky. Obecné zastupiteľstvo presunulo 18. júla 2013 z rezervného fondu 30-tisíc eur na I. etapu rekonštrukcie. V rozpočte obce na rok 2013 však tieto peniaze vyčlenené neboli a zastupiteľstvo neprijalo riadne rozpočtové opatrenie. Ďalšie investície vo výške 57 531 eur už neboli zastupiteľstvom schválené vôbec. Natíska sa teda otázka, či nebol porušený zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Problém 2: Rozdelenie zákazky

Vážnym problémom bol aj samotný cenový odhad. Keďže spotrebiče v školskej kuchyni sú podľa zákona o stavebnom poriadku pevne spojené so stavbou, ich cena mala byť zahrnutá do predpokladanej ceny celej zákazky. Viacerí poslanci pritom na verejnom zastupiteľstve zo 16.12. 2013 priznali, že odsúhlasená suma 30-tisíc eur nebude stačiť a cena vrátane zariadenia sa vyšplhá až k 90-tisíc eurám. Rozhodnutie obhajovali havarijným stavom. Napriek tomu, že správa RÚVZ situáciu hodnotila len ako „bezpečnú s pripomienkami”.

Aj tu je otázne, či nebolo rozdelenie na dve etapy – stavebnú a elektroinštalačnú – porušením zákona. Keďže sa obe tieto zákazky týkali rovnakého objektu, podľa zákona o verejnom obstarávaní mali byť spojené do jednej. Obec by sa tak vyhla podozreniam zo zámerného obchádzania zákona zadávaním podlimitnej zákazky.

Problém 3: Projekt

Pred začiatkom rekonštrukcie kuchyne prebehla jej obhliadka. Nebol z nej však vytvorený žiadny oficiálny zápis. Nebol vyhotovený ani doklad o výzve na ob­hliadku pre oslovené firmy. Chýba aj účtovný doklad o zaplatení projektu, takže nie je možné zistiť jeho cenu. Projekt navyše neobsahuje  základné náležitosti potrebné k prestavbe kuchyne – technické správy ani výkaz – výmer, ktorý slúži pri vyhodnocovaní cenových ponúk od dodávateľských firiem.

Problém 4: Zadanie zákazky

Zákon o verejnom obstarávaní ukladá všetkým verejným orgánom povinnosť zverejňovať všetky  zákazky presahujúce hodnotu tisíc eur. Keďže Smolenice nemajú na svojej webovej stránke zriadený profil verejného obstarávateľa dodnes, zákazka nemohla byť zverejnená. Tým mohol byť opäť porušený zákon.

Problém 5: Chýbajúce oznámenia

Verejný obstarávateľ, v tomto prípade obec, je po vyhodnotení cenových ponúk povinný písomne informovať úspešných aj neúspešných uchádzačov. Obec pri následnej kontrole zaslanie písomných oznámení zdokladovať nedokázala. 

Problém 6: Zmluvy o dielo

S úspešnými uchádzačmi boli uzatvorené  zmluvy o dielo. Pri zmluve na vykonanie stavebných prác sa cena navýšila o 5 866 eur, pri zmluve o vykonaní elektroinštalačných prác cena naopak klesla o 1 107 eur. Zmeny však neboli riešené riadnymi dodatkami k zmluve a faktúry boli – taktiež v rozpore so zmluvami – vyplatené ešte pred termínom.

Problém 7: Zmluvy neboli zverejnené

Zmluvy podľa zákona o hromadnom prístupe k informáciám nadobúdajú účinnosť až dňom ich zverejnenia. Nakoľko zmluvy na niektoré zo zákaziek v rámci rekonštrukcie kuchyne zverejnené neboli, existuje podozrenie, že  nenadobudli účinnosť a peniaze tak obec mohla vyplatiť neoprávnene.