Vaša účasť je dôležitá a nutná! Hlásal leták pozývajúci občanov na verejné zhromaždenie ohľadom rekonštrukcie cesty II/502 cez Smolenice. V kultúrnom dome nám mali byť 10. júna poskytnuté informácie o realizačných termínoch, dopravných obmedzeniach a ďalších súvisiacich záležitostiach. Na zhromaždení bola hojná účasť nielen spomedzi občanov bývajúcich  na hlavnej ulici, ale aj tých, ktorí na hlavnej ulici síce nebývajú, no denne po nej jazdia a nie je im ľahostajný jej stav.

Nestačili sme sa však čudovať. Praktických informácií sme sa nedočkali, no zato sme si vypočuli smelé plány upečené na poslednú chvíľu. Presný termín začatia stavby? Vraj čoskoro. Pritom je jasne dané, že rekonštrukcia začne v čase od 1. do 15. júla 2014. 

Riešenie dopravy? Naraz sa vraj majú robiť oba jazdné pruhy, obchvat bude asi cez Štúrovu ulicu a začne sa od budovy lesného závodu v celom úseku naraz až po obecný úrad. Pritom v projektovej dokumentácii je jasne dané, že sa bude robiť vždy len jeden jazdný pruh postupne v 300 až 400-metrových úsekoch. Príjazdy do domov? Budú riešené, ale súčasne s realizáciou cesty bude realizovaná i revitalizácia úseku ulice SNP od obecného úradu po Múzeum Molpír. Prečo? Lebo sme dostali dobrú ponuku, lebo nám dá zhotoviteľ stavby dobrú cenu na asfalt, lebo to je jednoduchšie a zabijeme dve muchy jednou ranou. Navyše nám sľúbili, že to urobia „zadarmo“! Pýtam sa: Zadarmo? No prosím, asi sa našli kandidáti do Modrého z neba.

Najzaujímavejšia informácia však bola, že súčasne s revitalizáciou sa bude aj budovať. Údajne podľa schváleného a riadne prerokovaného revitalizačného projektu z roku 2009. To znamená zrušenie vjazdov do našich domov na dotknutom úseku a vybudovanie jednej jednosmernej príjazdovej cesty vedúcej približne vo vzdialenosti meter od domov. Zároveň by to znamenalo zrušenie chodníka pre peších a vybudovanie parčíka v strede plochy. 

Nedotiahnutý projekt
Nik z dotknutých obyvateľov však s týmto návrhom nesúhlasil, a preto sme ho pripomienkovali už v roku 2009. Podali sme sťažnosť aj petíciu. Tá sa ale za záhadných okolností do spisov a projektovej dokumentácie už nedostala. Preto  sme sa ozvali opäť. Na vysvetľovanie, argumentovanie a pripo­mienkovanie už však nebol poriadne čas ani priestor. 

Zo zhromaždenia sme tak odchádzali rozčarovaní, skeptickí a nahnevaní. Na základe mailu pána Kromerinského zástupcovi starostky preto všetci dotknutí obyvatelia iniciovali žiadosť  na spoločné stretnutie s predstaviteľmi obce a riešenie tohto problému. Tým sme zjavne vstúpili do osieho hniezda. Na spoločnom stretnutí sme totiž boli obvinení, že chceme narušiť dobrú koncepciu a že sa teraz kvôli nám nebude skrášľovať centrum obce, ktoré sme navyše mohli získať „zadarmo“. Niekoľkokrát sme boli titulovaní ako „problémoví občania“. 

Napriek tomu, že sa automaticky stávame účastníkmi stavebného konania, s nami nikto plán revitalizácie neprejednal. Ani neakceptoval naše pripomienky. Cesta vedúca meter od domov však nie je ničím príjemným a v rozpore s hlavným zámerom revitalizácie by kvalitu nášho života na už tak náročnej a frekventovanej hlavnej ulici, naopak, výrazne zhoršila. Doterajšie skúsenosti tiež ukazujú, že jednosmerná cesta s parkovacími plochami by navyše bola neustále obsadzovaná turistami či návštevníkmi neďalekého podniku.

Rozhodne však nebojujeme proti samotnému zámeru obnoviť centrum obce. No nesmie to ísť na úkor kvality života a bývania dotknutých občanov. Naopak, tie by mali byť cieľom revitalizácie. Takýto projekt by sa nemal robiť len preto, lebo nám dal niekto „dobrú ponuku“. A už vôbec nie napriek tomu, že na to nemáme stavebné povolenie, ukončené verejné obstarávanie, a dokonca ani financie. Hurá systémom to predsa nejde.

Druhá ponuka
Keďže sme s týmto prvým návrhom nesúhlasili, dostali sme od obce ďalší. Príjazdy sa ponechajú, i keď obec bude musieť pozmeniť revitalizačné plány a projekty. Príjazdy však musia byť jednotného vzhľadu tak, ako to je naplánované v celých Smoleniciach. Teda vydláždené. 

Na vybudovaní dláždených príjazdov do domov by sme sa však museli finačne podieľať. Lebo obec dostala od zhotoviteľa dobrú cenu na dlažbu. Od pôvodných sľubov, že asfaltová príjazdová cesta pod oknami bude zadarmo, tak došlo na to, že sa občania majú skladať na vydláždenie obecného pozemku. Nesúhlasili sme. Záverom celej tejto eskapády teda je, že rekonštrukcia I. etapy cesty II/502 bude prebiehať podľa pôvodného projektu so zachovanými vjazdmi do domov. A zápis zo stretnutia vraj nebude, lebo sme sa predsa dohodli.

Chýbajúca diskusia
Horúcou ihlou ušitá revitalizácia stredu obce sa tak odkladá až na to skutočne budú možnosti a prostriedky. Vďaka patrí všetkým spoluobčanom, ktorým táto otázka nebola ľahostajná a nebáli sa postaviť za správnu vec. Niežeby sme nechceli krajší stred obce. Práve naopak. No všetci by sme mali tlačiť na to, aby sa takýto projekt uskutočnil serióznou, transparentnou cestou, a najmä po vzájomnej komunikácii a diskusii. To všetko tu zatiaľ chýba.