Pracovité ruky členov Klubu dôchodcov sú vidieť na mnohých miestach v obci. Jeden z väčších projektov, na ktorých sme sa podieľali ešte v lete, bola náročná rekonštrukcia zastávok a osadenie nových lavičiek na krížovej ceste na smolenickej Kalvárií. Opravili sme aj časť poškodenej strechy na tamojšej kaplnke. Všimli ste si napríklad aj nový plot za kaplnkou svätého Vendelínka? Výsledky našej práce môžete zužitkovať aj pri návšteve kaplnky v Hlboči, kde sme vybudovali nové schody.Pravidelne sa podielame na čistení a údržbe kostolov, kaplniek, cintorínov a ďalších miestnych pamätihodností.

Klub dôchodcov v Smoleniciach má už dlhodobú tradíciu zjednocovania miestnych dôchodcov. V súčasnej podobe fungujeme od roku 2003. Máme samostatný výbor, ktorý je zdopovedný za organizovanie činností a chodu klubu podľa vypracovaného plánu. Medzi naše aktivity patria napríklad aj pravidelné posedenia, prednášky, oslavy jubilantov, či kultúrne podujatia. Veľmi obľúbená býva najmä opekačka v Židovej doline pod smolenickým zámkom, kde si členovia zaspievajú ľudové pesničky so sprievodom  harmoniky, porozprávajú sa o svojich radostiach a starostiach a zaspomínajú si. V našom Klube máme i spevácku skupinu pod vedením pani Ormandyovej. Tá sa pravidelne stretáva a svojimi vystúpeniami spríjemňuje rôzne kultúrne podujatia a akcie v Klube, ako i v obci. Výbor Klubu každoročne zabezpečuje aj rekreácie a zájazdy na Slovenku aj v zahraničí. Navštívili sme už rôzne miesta v Rakúsku, Maďarsku, Poľsku a samozrejme aj v Česku.

Miestni dôchodcovia sa do činností Klubu zapájajú v hojnom počte. Ku koncu minulého roka sme mali až 302 členov, čo je desatina občanov Smoleníc. Pracujeme podľa svojich možností. Často nás síce obmedzujú chýbajúce priestory a nedostatok financií, no aj za takých podmienok dosahujeme dobré výsledky. Väčšina dôchodcov v našej obci, ktorým to zdravotné pomery dovoľujú, preto navštevuje Klub s radosťou a často v ňom vidia svoj druhý domov. Veď v každom veku je niečo krásne,  a aj chvíle staroby majú svoje čaro. Závisí len od nás, ako si ich spríjemníme. Ak sa teda nudíte a ste sami, neváhajte a prídite medzi nás. V našom klube vás veľmi radi privítame.